شکستگی ناشی از خستگی سیم بکسل

جستجو

دسته بندی ها

دسته‌ها

شکستگی مفتول هایی با لبه های کامل و بدون آثار مشخص فرسودگی در سطح آنها ، ناشی از خستگی است . تنش های خمشی یا لرزشی در بروز این نوع خستگی مؤثرند . برای کاهش خستگی سعی شود در صورت امکان قطر درام ها یا قرقره ها افزایش یافته و از سیم بکسل هایی با انعطاف بیشتر استفاده شود . ذکر این نکته ضروری است که اگر در یک طول کوتاه از سیم بکسل ، تمرکز مفتول های شکسته از مقدار مجاز آن فراتر رود ، آن سیم بکسل باید از رده خارج شود .
● مفتول های شکسته
تعداد مفتول های شکسته در قسمت بیرونی سیم بکسل ، نشان دهنده ی شرایط کلی سیم بکسل بوده و معیاری برای تعویض سیم بکسل است .
طبق استاندار، حداکثر تعداد مفتول های شکسته مجاز برابر است با 10 % تعدا کل مفتول ها (وایرها ) در طولی معادل با 8 برابر قطر سیم بکسل .
برای مثال : اگر قطر یک سیم بکسل 6×19 برابر با 25 میلی متر باشد حداکثر تعداد مجاز مفتول های شکسته به صورت زیر محاسبه می شود .
mm200 = 8 x25 طول
تعداد کل مفتول ها 114 =6×19
10 درصد تعدا کل مفتول ها = 4/11 مفتول
یعنی : در طول 200 میلی متر از این سیم بکسل ، حداکثر 11 رشته مفتول شکسته مجاز است که وجود داشته باشد و اگر بیش از آن باشد سیم بکسل باید تعویض شود .
محل اتصال سیم بکسل به بست های انتهایی را از لحاظ شکستگی مفتول ها بازرسی کنید .
تحت هیچ شرایطی انتهای هیچ مفتول شکسته ای را با گاز انبر یا انبردست نچینید بلکه با حرکت رفت و برگشتی جلو به عقب آن را خم کرده و ببرید .
طبق استاندارد ، ارزیابی مفتول های شکسته در سیم بکسل های 6 و 8 استرند که روی قرقره ی فلزی قرار می گیرند بر پایه ی فاکتور ایمنی آنها به دو گروه زیر تقسیم بندی شده اند :
فاکتور ایمنی کمتر از 5 : در این حالت 5 % از تعداد مفتول های استرند بیرونی به استثنای مفتول های فیلر ارزیابی می شوند .
فاکتور ایمنی بیشتر از 5 : دراین حالت 10% ازتعداد مفتول های استرند بیرونی به استثنای مفتول های فیلرارزیابی می شوند .
طبق این استاندارد سیم بکسل در صورت وجود یکی از شرایط زیر باید تعویض شود :
● وجود سه مفتول شکسته یا بیش از سه مفتول شکسته در مجاورت قسمت انتهایی سیم بکسل
● وجود سه مفتول شکسته یا بیش از سه مفتول شکسته در یک استرند
● وجود پنج مفتول شکسته بین دو استرند در طولی به اندازه ی 10 برابر قطر سیم بکسل

دیدگاهتان را بنویسید