نظارت دوره ای بر روی سیم بکسل ها

جستجو

دسته بندی ها

دسته‌ها

نظارت کردن روی سیم بکسل باید به وسیله افرادی که صلاحیت و شایستگی انجام این کار را دارند صورت بگیرد. گزارشاتی که در این نظارت های دوره ای بر روی سیم بکسل به دست می آید که به هدف این عمل انجام می شود که آیا سیم بکسل :
1- می تواند سالم و دور از آسیب دیدگی به کار خود ادامه دهد و در چه زمانی باید دوباره آزمون های دوره ای روی سیم بکسل انجام گیرد.
2- سیم بکسل را پس از مدتی استفاده و یا در مدت زمان مشخصی تعویض کرد

بازرسی سیم بکسل
به وسیله راه حل درستی همانند ارزیابی، به طور مثال : شمارش، راه های اندازه گیری و یا چشمی، میزان ازبین رفتن سیم بکسل باید حتما ارزیابی شود و به طور درصد نمایش داده شود. هر نوع عواملی که موجب آسیب زدن احتمالی به سیم بکسل می شوند باید قبل از شروع و انجام کار به وسیله افرادی که دارای صلاحیت می باشند ارزیابی شوند و گزارشات حاصل از این ارزیابی سیم بکسل باید درج شود.

دیدگاهتان را بنویسید